Displayannonsering och Remarketing

Displayannonsering

Displayannonsering (bannerannonsering) syftar till marknadsföring via bild-/text eller videomaterial på för annonsören externa hemsidor med syftet att driva trafik till den egna webbsidan genom att potentiella kunder klickar på displayannonsen och vidarebefordras till den önskade siten.

Annonsören kan ingå samarbeten med för verksamheten lämpliga partners i egen regi eller via ett annonsnätverk likt Google eller Adroll. Vanligen betalar annonsören ”per miljoner visningar” (CPM), ”per klick” (CPC), eller ett fast pris för en viss period.

Det finns en uppsjö med hemsidor som erbjuder utrymme för displayannonsering. Det kan vara allt från nyhetssidor, bloggar, portaler eller branschspecifika siter. Utmaningen är att förstå sin målgrupp och dess beteende och avgränsa annonseringen därefter. Många företag utgår för brett, sätter felaktiga förväntningar och missbedömer situationen vilket gör att investeringens avkastning påverkas negativt.

Vi har lång erfarenhet av displayannonsering och kan hjälpa er att ta fram beslutsunderlag för att skapa optimala förutsättningar för att lyckas med er annonsering. I ett första steg guidar vi er till att strategiskt komma fram till vilka typer av annonsörer som lämpar sig för er verksamhet och era målsättningar. Vidare upphandlar vi avtal, skapar annonsmaterial, implementerar och optimerar er displayannonsering. Vår expertkompetens inom området hjälper er att undvika onödiga fallgropar och besparar er tid som ni istället kan ägna till det ni er bäst på.

Remarketing

Remarketing (Retargeting) är en typ av displayannosering som riktar sig mot personer som på eller annat sätt interagerat med din sida. Till skillnad från traditionell displaymarknadsföring som i synnerhet har som främsta ändamål att attrahera nya besökare grundar sig remarketing på att kommunicera med personer som redan besökt din sida och utfört något typ av aktivitet. Utifrån besökarens beteende på siten kan man genom remarketing skapa riktade annonser anpassade efter en viss typ av aktivitet.

Annoseringen kan exempelvis vara riktad mot personer som besökt en viss produkt, lämnat siten i kassan eller som redan genomfört en transaktion. Annonsbudskapet kan vara statiskt men det är även möjligt att skapa dynamiskt innehåll. Det går m.a.o. att skapa annonser som exempelvis visar exakt den produkten som en viss besökare tittat på.

Tekniskt fungerar remarketing genom att en ”cookie ”placeras på besökarens dator när personen i fråga besöker webbsidan. Webbsidan är i sin tur ansluten till ett nätverk som erbjuder remarketing och som ingått avtal med en större mängd webbplatsägare som erbjuder annonsyta lämpad för remarketing.

Google och Adroll erbjuder världens största remarketingnätverk. Deras nätverk täcker en stor del av världens största och viktigaste hemsidor. Via Adroll är det exempelvis möjligt att annonsera på Facebook. Ur en kostnadssynvinkel kan det dock vara att föredra att inte använda sig av en tredjepartsleverantör utan annonsera direkt via hemsidan du vill nå ut till. Facebook tillhandahåller också remarketing. Mer om detta kan du läsa om här.

Tack vare tillgången till sofistikerade statistikverktyg i kombination med avancerade annonssystem är remarketing en mycket effektiv marknadsföringsform. Det går att anpassa budskap på detaljnivå och därmed öka chansen att attrahera nya-/eller återkommande kunder och minimera risken att betala för irrelevanta besökare. Även i sin enklaste form då samma budskap riktas till alla som besökt er hemsida under ett visst tidsintervall (”cookie-tid”) är remarketing långt mycket mer effektivt än vad generell displayannonsering är.

Vi har mångårig erfarenhet av ”best practice” inom remarkeing och hjälper er initialt att analysera potentialen att använda er av remarketing utifrån era förutsättningar. Vi tar fram beslutsunderlag och rekommenderar ett upplägg som vi tror är optimalt för er verksamhet. Vi upphandlar därefter avtal, producerar annonsmaterial och implementerar bästa möjliga lösning utifrån de gemensamma mål som vi satt upp. Vi analyserar, optimerar och utvecklar sedermera er remarketingannonsering och ser till att ni maximerar er avkastning (ROI)